Hyppää sisältöön

Creative Placemaking -hanke

Hankkeet

Toteutamme hankkeita, jotka liittyvät kulttuuriperintöön ja sen tunnistamiseen, lapsiin, nuoriin ja heidän osallisuutensa vahvistamiseen tai koulutukseen, kouluihin ja opettajiin.

Nykyiset hankkeemme

Harrastamisen Suomen malli: Kurssisihteeri-toiminta ja Historiakerhot

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Tavoitteenamme on tukea erityisesti pieniä toimijoita järjestämään Suomen mallin mukaisia harrastuksia kunnissa jo lukuvuonna 2023–2024, mutta etenkin tähdäten lukuvuoteen 2024–2025

Kurssisihteeri Harrastamisen Suomen mallin toimijoille -hankkeessa autamme toimijoita heidän harrastuksestaan kiinnostuneiden koulujen kartoittamisessa, kuntien ja koulujen suuntaan tapahtuvassa markkinoinnissa, neuvotteluissa, sopimusten luonnostelemisessa, harrastusaikataulujen suunnittelemisessa, matkakustannuksista neuvottelemisessa, kaikessa siinä hallinnollisessa osuudessa, johon pienellä harrastustoimijalla menisi muutoin paljon aikaa. Tämä hallinnon ulkoistaminen hankkeelle on harrastustoimijoille maksuton palvelu. Toimijat itse vastaisivat ohjaajien rekrytoinnista sekä kerhojen sisällöstä ja laadusta.

Kurssisihteeri -hankettamme rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Samalla jatkamme oman Historiakerhotoimintamme juurruttamista osaksi kuntien pysyvää harrastustoimintaa Harrastamisen Suomen mallin kautta sekä kartoitamme mahdollisuuksia erilaisten harrastusyhdistelmien tekemiseksi.

Kiinnostuitko Kurssisihteeri-hankkeesta tai haluatko historiakerhon omaan kuntaasi? Ota yhteyttä: tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi

Lue lisää historiakerhoista artikkeleistamme:
Historiakerho yläkoululaisille – kokemuksia Tampereelta
Historiakerho on rennon keskustelun tila, jossa opitaan omasta ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä
Historiakerho luo merkityksiä ja vaikuttavuutta

Oman kulttuuriperintöni arvokartta (2023–2024)

Oman kulttuuriperintöni arvokartta -hankkeessa suomalais-venäläiset lapset ja nuoret pääsevät pohtimaan omista lähtökohdistaan kulttuuriperinnön merkityksiä heille itselleen nyt ja tulevaisuudessa. Hanke tarjoaa neutraalin ja turvallisen tilan pohdinnoille ja kysymyksille: Tavoitteena on vahvistaa osallistujien kulttuurista identiteettiä, paikallisuuden tuntemusta, yhteisöllisyyttä ja vahvistaa vastuuta kestävästä tulevaisuudesta. Nuorten mukana myös perhe ja sukulaiset kenties kiinnostuvat kulttuuriperinnön teemoista ja näin vahvistetaan heidänkin kulttuuriperinnön osaamistaan ja ymmärrystä ja osallisuutta esimerkiksi historian tallentajina. 

Hankkeessa vahvistamme opettajien ja kasvattajien ymmärrystä kulttuuriperinnön teemoista. Tarjoamme opettajille ja kouluille valmiita materiaaleja ja tuntipaketteja kulttuuriperinnön aineiston käsittelyyn ja rohkaisemme heitä keskustelemaan ja pohtimaan kulttuuriperinnön merkityksiä.  

Tarjoamme maksuttomia kulttuuriperintökasvatuksen työpajoja kouluille ja opettajille. Mukaan haemme muutamia luokkia ja opettajia. Työpajojen aiheet voivat olla esimerkiksi seuraavia:

  1. Kulttuuri-identiteetti, minuus, kuka minä olen tänään  
  2. Minä ja luontosuhde (myös kestävän kehityksen näkökulmat) 
  3. Aineeton elävä kulttuuriperintö: traditiot, tavat, juhlat, ruoka, taide, kulttuuri  
  4. Kielellinen perintöni 
  5. Aineellinen ja urbaani kaupunkiperintö, maailmanperintö 
  6. Videon/kirjoituksen/esityksen työstöä itselle tärkeästä kulttuuriperinnöstä 
  7. Ylisukupolvinen perintö ja sukuni tarinoita 
  8. Katsomus- ja uskontoperintö 
  9. -10.Kohti tulevaisuutta – mitä minä sinne otan mukaan 

Hanketta rahoittaa Cultura-säätiön hallinnoima Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto.

Lue lisää hankkeesta Cultura-säätiön tiedotteesta tästä!

Lisätietoa: erityisasiantuntija Ira Vihreälehto: ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi

Opettajien täydennyskoulutus: Erilaiset kulttuurit kohtaavat koulun arjessa – mitä minun pitäisi tietää? (2023–2024)

Erilaiset kulttuurit kohtaavat koulun arjessa – mitä minun pitäisi tietää? -hankkeessa järjestetään monipuolinen kahden koulutuspäivän paketti kuudella paikkakunnalla. Ensimmäinen päivä on lähikoulutusta ja toinen etänä Zoomissa. Koulutuspäivien aikana opettaja saa perustiedot kulttuuriperintökasvatuksesta: miten ja miksi ja erilaisista kulttuurisista taustoista kannattaa tunneilla keskustella? Mikä on kulttuuri-identiteetti ja kuinka sen kehittymistä voidaan koulussa tukea? Päivien aikana pohditaan myös erilaisia katsomuksia ja sitä, onko niistä vaikea puhua tunneilla?

Lisäksi järjestämme kaksi etäoppimisen päivää Zoomissa lähiopetukseen osallistuneille, jossa syvennämme ensimmäisen koulutuspäivän teemoja ja jaamme kokemuksia, sekä keräämme palautteita. Palautteiden pohjalta kokoamme artikkelin tai blogin, johon keräämme koulutuspäivien olennaisen annin, vinkit ja ideat. Kirjoitus julkaistaan ainakin kulttuuriperintokasvatus.fi – sivustolla

Koulutus järjestetään kuudella paikkakunnalla syksyllä 2023; Helsinki, Tampere, Turku, Porvoo, Oulu ja Rovaniemi. Kouluttajina toimivat erityisasiantuntija Ira Vihreälehto ja  Fokus ry:n toiminnanjohtaja Marja Laine.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutuksiin: toiminnanjohtaja Ira Vihreälehto: ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi

Kulttuurin vuosikello kuntaasi, kouluusi tai opetukseesi (2023–2024)

Kulttuurin vuosikello on kestävän kulttuurin materiaalipankki, jossa on satoja maksuttomia opetusmateriaaleja: kulttuurinvuosikello.fi

Kehittämishankkeessa Kulttuurin vuosikellon käyttäjäastetta parannetaan lisäämällä viestintää, tuottamalla vuosikelloon liittyvää koulutusta ja tarjoamalla aiheeseen liittyvää ohjeistusta ja koulutusta uusille käyttäjille. Hanke järjestää syksyllä 2023 kuntatyöpajoja, ja koulutuksesta kiinnostuneet kunnat voivat olla yhteydessä hankekoordinaattoriin keväällä 2023.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää hankkeestamme tästä.

Lisätietoa: koordinaattori Kim Krappala: kim.krappala@kulttuuriperintokasvatus.fi

Kulttuurin kummilapset (2023–2030)

Olemme yksi Helsingin kaupungin Kulttuurin kummilapset -toiminnan kumppaneista ja kulttuurin kummitoimija vuonna 2023 syntyville lapsille.

Jokaisella vuonna 2020 tai sen jälkeen syntyvällä helsinkiläisellä lapsella on oma kulttuurikummi. Kulttuurikummi kutsuu lapsen joka vuosi vähintään kahteen tapahtumaan. Tapahtumat suunnitellaan lapsen kehitysvaiheelle sopiviksi ja ne tukevat koko perheen hyvinvointia.
Kulttuurikummi määräytyy lapsen syntymävuoden mukaan. Vuoden 2023 syntyvien lasten kulttuurikummeja ovat meidän lisäksemme Arkkitehtuuri- ja Designmuseot, Yliopistomuseo, Kansallismuseo ja Helsingin kaupunginmuseo.

Lue lisää toiminnastamme Kulttuurin kummilapsissa tästä.
Kulttuurin kummilapset Helsingin kaupungin sivuilla.

LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana (2021–2024)

Olemme mukana Museoviraston johtamassa LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana -hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa elävän perinnön roolia Pohjois-Euroopassa.

Hankkeessa tunnistetaan ja kerätään hyviä käytäntöjä elävän perinnön kestävästä käytöstä esimerkiksi matkailussa ja palveluissa sekä erilaisissa työ- ja toimintatavoissa. Hanke alkoi syyskuussa 2021. LIVIND-hanke vahvistaa elävän perinnön roolia Pohjois-Euroopassa. Mukana on yhdeksän maata Pohjoisen ulottuvuuden alueelta. Pääosin ulkoministeriön rahoittama hanke jatkuu kesään 2024 asti. Alun pitäen LIVIND-hanke suunniteltiin jatkuvan toukokuulle 2023, mutta saadun lisärahoituksen turvin hanke jatkuu vuodella, kesään 2024. Hankkeen päärahoittaja on ulkoministeriö (IBA-rahoitus). Lisäksi hanketta rahoittavat Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus NDCP sekä Museovirasto.

Maaliskuussa 2023 pidimme webinaarin kansainväliselle yleisölle aiheesta Cultural Heritage Education.
Katso webinaarin tallenne tästä.

LIVIND-hankkeessa toteutimme yhdessä Kotiseutuliiton kanssa keväällä 2023 työpajoja Rovaniemellä, Jyväskylässä ja Mikkelissä. Let it Spin! -työpajat toivat yhteen kouluja, opettajia, oppilaita, opiskelijoita, museoväkeä ja paikallisia kotiseutuaktiiveja työpajoihin kokemaan ja keskustelemaan aineettomasta kulttuuriperinnöstä eri puolilla Suomea.
Lue lisää työpajoista tästä.

Policing the Policies (2022–2024)

Policing the policies: Grassroots advocacy initiative for EU-level aligned and inclusive youth strategies -hankkeessa tarkastellaan paikallista nuorisopolitiikka ja sen käytännön toteutumista mukana olevissa kunnissa sekä käsitellään nuorisopolitiikkaa koskevia kysymyksiä yhdessä nuorten, nuorisotoimen, nuorisojärjestöjen ja paikallishallinnon päättäjien kanssa. Hankkeen tarkoituksena on edistää kuntatason nuorisopolitiikan yhdenmukaistamista EU:n tasolla ja tukea nuorten aktiivista osallistamista kansalliset rajat ylittävien kumppanuuksien ja verkostoitumisen avulla. Ennen kaikkea, hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osallistumista ja osallisuutta nuorisopolitiikassa, innostaa heitä mukaan toimintaan ja saada heidän äänensä kuuluville.  

Hankkeessa toteutetaan kansallisia ja kansainvälisiä koulutuksia, joiden tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta nuorisopolitiikasta, innostaa heitä osallistuman nuorisopolitiikkaan, ja osallista heitä kartoittamaan oman kuntansa tilannetta nuorten näkökulmasta. Lisäksi nuorten kanssa toimivat organisaatiot, järjestöt ja toimijat saavat tietoa nuorten vaikuttamismahdollisuuksista, nuorisopolitiikasta sekä kuulevat nuorten omia ajatuksia liittyen paikallisiin haasteisiin ja tarpeisiin. Osallistujat pääsevät jakamaan kokemuksia ja käytänteitä, luomaan verkostoja ja kehittämään nuorisopolitiikkaa kansainvälisessä kontekstissa.  

Rahoittaja: Euroopan komission Erasmus+ -ohjelma.  
Hankekoordinaattori: People’s Parliament -järjestö, Serbia  
Partnerit: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, CRISP (Crisis Simulation for Peace) Saksasta ja Fundacja Pole Dialogu Puolasta.  
Jokaisesta maasta hankkeessa on mukana kaksi eri kuntaa, Suomesta Riihimäki sekä Loppi.

Lue lisää artikkeleistamme
Nuorten vaikuttamisvideot ottavat kantaa muun muassa mielenterveyteen ja hoito-alan työoloihin.
Nuoret Riihimäellä ja Lopella ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta ja huolissaan nuorten mielenterveydestä.

Katso nuorten tekemiä vaikuttamisvideoita YouTube-kanavaltamme tästä.
Lue raporttimme Nuorten Riihimäki ja Loppi: ”Kaikkien pitäisi kuunnella nuoria” – kuvaus nuorisotyöstä ja -politiikasta Riihimäen ja Lopen kunnissa sekä nuorten omia kokemuksia vaikuttamisesta ja osallisuudesta. (2023) täältä.

EU:n lippu, jonka alla teksti Euroopan unionin rahoittama

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the EACEA can be held responsible for them.

Olemme mukana suunnittelemassa XR-museomaailman pedagogisia sisältöjä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi historian opetuksessa. Tuusulanjärven seudulta ponnistava XR-museo on useiden museoiden yhteishanke, jossa kehitetään uudenlaista XR-teknologiaa hyödyntävää virtuaalimuseota. Yksi osa museota ovat elämykselliset virtuaalisisällöt, joita voi tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi opetuksessa. Lue lisää hankkeesta tästä.

Edistämme maailmanperintökasvatusta Suomessa yhdessä Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen kanssa olemme suunnitelleet maailmanperintökasvatuksen sivuston opettajille ja kasvattajille. Keväällä 2023 edistämme sivuston ja maailmanperintökasvatuksen ymmärrystä kiertämällä kohteissa ja kutsumalla opettajat mukaan.

Pyrimme lisäämään kulttuurikasvatussuunitelmien määrää yhdessä Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa. Lue lisää kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

Mukana yhteistyöryhmässä Helsingin yliopiston tutkimus- ja kasvatushankkeessa Sveasus: Sustainable worldheritage learning through a phenomenon based approach, jota on rahoittanut Svenska Kulturfonden.

Päättyneet hankkeet

Creative Placemaking with Youth 2021–2023
Future Narratives 2021–2023
Kulttuuriperintökerhotoiminnan keskus 2022–2023
Kerhokokit 2021–2022
Kulttuuriperinnön arvokartta opetuksen työkaluna: mitä, miksi ja miten? 2022–2023
Aikamatkalla II 2021–2022
Kenen äänellä opetat? Kohti arvovapaata, neutraalia ja tasa-arvoista opetusta 2020 – 2021
Europa Nostra Youth for Cultural Heritage 2020-2021
Kaikkien kaupunki
Heritage Hubs 2018-2020
Aikamatkalla I 2019-2020
Co-creative cooperation with culture volunteers 2018-2020
Live elävä perintö! 2019
Mobiilireittejä kulttuuriperintöön 2018
Maailmanperintökasvatuksen videohanke 2018
Tilannekuvia 2018
Mullankaivajat 2018
Kulttuurivoltti 2015-2017