Hyppää sisältöön

Creative Placemaking -hanke

Hankkeet

Toteutamme hankkeita, jotka liittyvät kulttuuriperintöön ja sen tunnistamiseen, lapsiin, nuoriin ja heidän osallisuutensa vahvistamiseen tai koulutukseen, kouluihin ja opettajiin.

Nykyiset hankkeemme

Createch 2023-25

Createch toteutetaan yhdessä sekä vanhojen että uusien hankekumppaneiden kanssa. Aiemmasta Future Narratives -hankkeestamme mukana ovat INTO School Suomesta ja Fundación SM Espanjasta. Uusina partnereina ja Erasmus+ organisaatioina hankkeeseen liittyvät Harp Italiasta ja KulturAll Serbiasta. Hankkeessa on mukana kaksi päiväkotia kustakin osallistujamaasta. Suomessa yhteistyöpäiväkodit sijaitsevat Vaasassa ja Espoossa. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuuriperintökasvatusta varhaiskasvatuksessa ja vahvistaa lähiympäristöstä ja paikallisesta kulttuuriperinnöstä nousevia teemoja ja oppia niistä monipuolisesti. Hankkeessa syvennämme varhaiskasvattajien osaamista monialaisesta ja ilmiöpohjaisesta oppimisesta huomioiden erityisesti lasten omaa luovuuden prosessia. Vahvistamme lasten kulttuurisia taitoja, osallisuutta ja rohkaisemme heidän luovaa tuottamistaan. 

Päiväkotien osalta hanke starttaa syksyllä 2024 yhteisellä koulutuksella Italian Fontecchiossa. Lukuvuonna 2024–2025 päiväkodeissa toteutetaan ilmiöpohjainen projekti, jonka aikana lapset tutustuvat lähiympäristöönsä ja siihen liittyviin ilmiöihin menneen, nykyhetken ja tulevaisuuden kautta. Lopuksi lapset tulkitsevat kokemaansa monimediaisen tarinankerronnan kautta ja tuottavat erilaisia audio-visuaalisia ja kirjallisia esityksiä, jotka kootaan yhteen hankkeen 360° verkkonäyttelyyn. Lisäksi hankkeen lopputuotoksina julkaistaan mm. tutkimusartikkeli, CREATECH –opas sekä hyviä käytänteitä. Lisää täältä.

Harrastamisen Suomen malli: Kurssisihteeri-toiminta ja Historiakerhot

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Tavoitteenamme on tukea erityisesti pieniä toimijoita järjestämään Suomen mallin mukaisia harrastuksia kunnissa jo lukuvuonna 2023–2024, mutta etenkin tähdäten lukuvuoteen 2024–2025

Kurssisihteeri Harrastamisen Suomen mallin toimijoille -hankkeessa autamme toimijoita heidän harrastuksestaan kiinnostuneiden koulujen kartoittamisessa, kuntien ja koulujen suuntaan tapahtuvassa markkinoinnissa, neuvotteluissa, sopimusten luonnostelemisessa, harrastusaikataulujen suunnittelemisessa, matkakustannuksista neuvottelemisessa, kaikessa siinä hallinnollisessa osuudessa, johon pienellä harrastustoimijalla menisi muutoin paljon aikaa. Tämä hallinnon ulkoistaminen hankkeelle on harrastustoimijoille maksuton palvelu. Toimijat itse vastaisivat ohjaajien rekrytoinnista sekä kerhojen sisällöstä ja laadusta.

Kurssisihteeri -hankettamme rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Samalla jatkamme oman Historiakerhotoimintamme juurruttamista osaksi kuntien pysyvää harrastustoimintaa Harrastamisen Suomen mallin kautta sekä kartoitamme mahdollisuuksia erilaisten harrastusyhdistelmien tekemiseksi.

Kiinnostuitko Kurssisihteeri-hankkeesta tai haluatko historiakerhon omaan kuntaasi? Ota yhteyttä: tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi

Lue lisää historiakerhoista artikkeleistamme:

Historiakerhojen toiminta loppuu
Historiakerho yläkoululaisille – kokemuksia Tampereelta
Historiakerho on rennon keskustelun tila, jossa opitaan omasta ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä
Historiakerho luo merkityksiä ja vaikuttavuutta

Kulttuurista. Lukiolaispuheenvuoroja. (2024-2025)

Niilo Helanderin säätiö rahoittaa Matti Klingen henkistä perintöä kunnioittavaa Euroopan yhteisen kulttuuriperinnön hankettamme, jossa haluamme päästää lukiolaiset ääneen oman aikansa kommentaattoreina.

Kulttuurista. Lukiolaispuheenvuoroja. -hankkeessa työskentelemme kahden eri lukion opetusryhmän kanssa antaen lukiolaisille mahdollisuuden pohtia kuukauden ajan omasta näkökulmastaan aikakauttamme ja sen taustoja: ilmiöitä, poliittista ilmapiiriä ja kulttuurisia trendejä sekä omaa kulttuuriperintöään.

Hankkeessa Kulttuuriperintökasvatuksen seura kouluttaa opettajat ja opiskelijat työskentelemään yhteisöllisesti päiväkirjojen parissa. Päiväkirjoja toteutetaan yksin tai dialogisesti, monimediaisesti eri some-alustoilla tai perinteisesti kirjoittaen. Hankkeen lopussa kahden eri lukion päiväkirjoja pitäneet opiskelijat kohtaavat kertoakseen päiväkirjatöistään, havainnoistaan ja oivalluksistaan sekä jakaakseen niitä toisilleen. 

Päiväkirjat tarjoavat opiskelijoille ja opettajille mahdollisuuden tunnistaa ja nimetä itselle tärkeitä teemoja, tutkia eurooppalaista kulttuuriperintöä, ymmärtää sen ulottuvuuksia ja merkityksiä sekä jakaa sitä toisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa. 

Lisätietoa ja kutsu yhteistyöhön opettajille täältä.

Lisätietoa erityisasiantuntija Julia Uusoksalta: julia.uusoksa@kulttuuriperintokasvatus.fi

Opettajien täydennyskoulutus: Kulttuuriperintöä ja pedagogiikkaa (2024-2025)

Opetushallituksen rahoittamassa Kulttuuriperintöä ja pedagogiikkaa -koulutuskokonaisuudessa syvennytään kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksiin erilaisin pedagogisin menetelmin. 

Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä eriaiheisesta koulutuspäivästä, joista suurin osa järjestetään etäkoulutuksena saavutettavuuden vuoksi:

To 28.11.24 Elävä perintö – kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kasvatus ZOOM

Ma 3.2.25 Aineellinen perintö – object based learning ZOOM

Ti 4.3.2025 Digitaalinen perintö – arkistopedagogiikka ja digikasvatus LÄHI HKI

To 3.4.2025 Vaikea perintö – rauhankasvatus ja dialogitaidot ZOOM

Ti 6.5.2025 Kulttuuriympäristöt – ulkona oppiminen ZOOM

Opettajat voivat valita ilmoittautuvansa joko yhteen tai kaikkiin koulutuspäiviin riippuen siitä, missä kokevat tarvitsevansa täydennyskoulutusta. Kehitämme opettajien kompetenssia kulttuuriperintökasvattajana ja uskallusta monipuolisten opetusmenetelmien hyödyntämisessä. Opettajan ymmärtäessä kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksia ja hallitessa monipuolisesti pedagogisia menetelmiä kokevat erilaiset oppijat tulevansa nähdyksi sekä saavansa positiivisia oppimiselämyksiä ja mahdollisuuden loistaa osaamisellaan.

Tarkempaa tietoa tulossa elokuussa.

Lisätiedot erityisasiantuntija Julia Uusoksalta: julia.uusoksa@kulttuuriperintokasvatus.fi

Kulttuurin kummilapset (2023–2030)

Olemme yksi Helsingin kaupungin Kulttuurin kummilapset -toiminnan kumppaneista ja kulttuurin kummitoimija vuonna 2023 syntyville lapsille.

Jokaisella vuonna 2020 tai sen jälkeen syntyvällä helsinkiläisellä lapsella on oma kulttuurikummi. Kulttuurikummi kutsuu lapsen joka vuosi vähintään kahteen tapahtumaan. Tapahtumat suunnitellaan lapsen kehitysvaiheelle sopiviksi ja ne tukevat koko perheen hyvinvointia.
Kulttuurikummi määräytyy lapsen syntymävuoden mukaan. Vuoden 2023 syntyvien lasten kulttuurikummeja ovat meidän lisäksemme Arkkitehtuuri- ja Designmuseot, Yliopistomuseo, Kansallismuseo ja Helsingin kaupunginmuseo.

Kulttuuriperintökasvatuksen seura tekee Kulttuurin kummilapset -toiminnassa yhteistyötä Interkultin ja sen taidekasvattaja Ali Faleehin kanssa tarjotaksemme inklusiivisempia ja moninaisempia kulttuurikokemuksia.

Lue lisää toiminnastamme Kulttuurin kummilapsissa tästä.
Kulttuurin kummilapset Helsingin kaupungin sivuilla.

Tuotamme KIEKU – Kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatukseen -hankkeelle Johdatus kulttuuriperintöön varhaiskasvatuksessa (1op) -webinaarit keväällä 2024.

Koulutamme maahanmuuttajien kotoutuksen ja kielitaidon kehittämisen parissa työskenteleviä Luetaan yhdessä -verkoston toimijoita keväällä 2024.

Kehitämme paikallisesti tarjottavaa lukion itsenäisesti suoritettavaa kulttuuriperintökurssia osana Operaatio Pirkanmaata vuonna 2024.

Olemme mukana suunnittelemassa XR-museomaailman pedagogisia sisältöjä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi historian opetuksessa. Tuusulanjärven seudulta ponnistava XR-museo on useiden museoiden yhteishanke, jossa kehitetään uudenlaista XR-teknologiaa hyödyntävää virtuaalimuseota. Yksi osa museota ovat elämykselliset virtuaalisisällöt, joita voi tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi opetuksessa. Lue lisää hankkeesta tästä.

Edistämme maailmanperintökasvatusta Suomessa yhdessä Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen kanssa olemme suunnitelleet maailmanperintökasvatuksen sivuston opettajille ja kasvattajille. Keväällä 2023 edistämme sivuston ja maailmanperintökasvatuksen ymmärrystä kiertämällä kohteissa ja kutsumalla opettajat mukaan.

Pyrimme lisäämään kulttuurikasvatussuunitelmien määrää yhdessä Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa. Lue lisää kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

Mukana yhteistyöryhmässä Helsingin yliopiston tutkimus- ja kasvatushankkeessa Sveasus: Sustainable worldheritage learning through a phenomenon based approach, jota on rahoittanut Svenska Kulturfonden.

Päättyneet hankkeet

Erilaiset kulttuurit kohtaavat koulun arjessa – mitä minun pitäisi tietää? 2023-2024

Oman kulttuuriperintöni arvokartta 2023-2024

Kulttuurin vuosikello 2023-24

Policing the policies 2022-24

Creative placemaking 2021-23

Livind 2023

Future Narratives 2021–2023

Kulttuuriperintökerhotoiminnan keskus 2022–2023

Kerhokokit 2021–2022

Kulttuuriperinnön arvokartta opetuksen työkaluna: mitä, miksi ja miten? 2022–2023

Aikamatkalla II 2021–2022

Kenen äänellä opetat? Kohti arvovapaata, neutraalia ja tasa-arvoista opetusta 2020 – 2021

Europa Nostra Youth for Cultural Heritage 2020-2021

Kaikkien kaupunki

Heritage Hubs 2018-2020

Aikamatkalla I 2019-2020

Co-creative cooperation with culture volunteers 2018-2020

Live elävä perintö! 2019

Mobiilireittejä kulttuuriperintöön 2018

Maailmanperintökasvatuksen videohanke 2018

Tilannekuvia 2018

Mullankaivajat 2018

Kulttuurivoltti 2015-2017

Creative Placemaking with Youth 2021–2023