Hyppää sisältöön

Kaikkien kaupunki!(2019–2021)

Hankkeen tavoitteet: Hanke tukee nuorten aktiivista osallistumista oman lähiympäristön kehittämistyöhön ja edistää nuorten asuin- ja elinympäristöään koskevan tiedon, näkemysten ja kokemusten tuomista vaikuttavaksi osaksi ympäristön suunnittelun prosesseja. Hankkeessa kokeilemme, kehitämme ja levitämme nuorten osallisuutta tukevia toimintamalleja, jotka voidaan integroida osaksi ympäristön suunnittelun prosesseja erilaisissa kunnissa.Tulokset, kuten toimiviksi koetut käytännöt ja mallit vakiinnutetaan osaksi päätöksenteon prosesseja. Keskeisin toiminnan tapa ovat työpajat, jotka toteutetaan pilottikunnissa. Työpajojen tavoitteena on löytää parhaat käytänteet, joilla tuetaan nuorten osallisuutta elinympäristön kestävään kehittämiseen.

Hankkeen rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyökumppanit: Jyväskylän, Kouvolan, Lappeenranan kaupungit sekä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo ja Suomen ympäristöopisto SYKLI 

Projektipäällikkö: Jaakko Tuominen 

Hankkeessa syntyneitä opetusmateriaaleja:

  • Kohti kaikkien kaupunkia! – menetelmiä lasten ja nuorten ympäristön suunnittelun tueksi on osallisuustoiminnan ammattilaisille ja opettajille suunnattu käsikirja, joka tarjoaa käytännön menetelmiä lasten ja nuorten osallistamiseen kaupunki- ja ympäristösuunnitteluun. Tutustu käsikirjaan tästä.
  • Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen – kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen
    menetelmiä yläkouluille on opettajille ja kasvattajille suunnattu monialainen opetusmateriaali, joka tarjoaa neljä menetelmäpolkua elävän kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön oppimiseen. Tutustu oppimateriaaliin tästä.
  • Minun kulttuuriympäristöni ja -perintöni / Muu kulttuurpirrâdâh já -ärbi on opetusmateriaali, joka sisältää 6 erilaista harjoitusta saamelaisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön oppimiseen. Lue lisää tästä.
  • Mu kulturbiras ja -árbi lea oahppomateriála, mii sisttisdoallá 6 iešguđet viidosaš hárjehusa sámi kulturárbbi ja kulturbirrasa ipmirdeapmái ja oahppamii.
  • Muu kulttuurpiirâs já -ärbi lii máttááttâsmaterial, mii siskeeld 6 sierâlágán hárjuttâs sämmilii kulttuuräärbi já kulttuurpirrâs oppâmân.
  • Muu kulttuurpirrõs da -äʹrbb lij mättʼtem- materiaal, kååʹtt âânn seʹst 6 jeeʹresnallšem haʹrjjtõõzz säʹmmlaž kulttuurääʹrb da kulttuurpirrõõzz mättjummša.

Kirjeitä kaikkien kaupungista! -blogikirjoitussarjan (2020) tekstejä löydät tästä.