Hyppää sisältöön

Nuoret Riihimäellä ja Lopella ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta ja huolissaan nuorten mielenterveydestä

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnat vastaavat paikallisesta nuorisotyöstä, esimerkiksi nuorisotilojen ylläpidosta, nuorten yhdistysten ja ryhmien avustamisesta sekä (erityis)nuorisotyöstä. Kunnissa tehtävä nuorisotyö- ja politiikka ovat nuorten elämää ja arkea eniten koskettava ja saavuttava muoto.

Policing the policies: Grassroots advocacy initiative for EU-level aligned and inclusive youth strategies -hankkeessamme (2022–24) tarkastellaan paikallista nuorisopolitiikka ja sen käytännön toteutumista kunnissa. Hankkeessa teemme yhteistyötä Riihimäen ja Lopen kuntien kanssa. Kansainvälistä, Erasmus+-rahoitteista hanketta koordinoi People’s Parliament -järjestö Serbiasta. Partnereita ovat Kulttuuriperintökasvatuksen seuran lisäksi saksalainen CRISP (Crisis Simulation for Peace) ja puolalainen Fundacja Pole Dialogu.

Keväällä 2023 kokosimme raportin Riihimäen ja Lopen kuntien nuorisotyöstä- ja politiikasta, painottaen nuorten näkökulmaa. Tarkastelimme lakeja, strategioita ja muita aineistoja sekä toteutimme kaksi ryhmähaastattelua molempien kuntien nuorisovaltuustoille helmikuussa 2023. Haastatteluihin osallistui yhteensä 12 iältään 16–20-vuotiasta nuorta. Nuorilta kysyttiin muun muassa: Mihin he haluaisivat vaikuttaa ja mitkä ovat heille tärkeitä teemoja? Millä tavalla heille on luontevaa vaikuttaa? Onko nuorten mielipiteellä väliä? Kuka nuoria kuuntelee? Kenen pitäisi kuunnella? Keiden nuorten ääni jää kuulematta?

Tutustu Nuorten Riihimäki ja Loppi -raporttiimme tästä.

Riihimäellä ja Lopella nuorisovaltuustot (nuva) toimivat osana kunnan päätöksenteon rakenteita. Nuvalaiset itse kuvaavat nuorisovaltuustossa toimimisen itselleen tärkeäksi, mielekkääksi ja luontevaksi tavaksi osallistua. Nuvalaiset ovat ajoittain kokeneet vaikuttamisen myös vaikeaksi ja asioiden edistyvän hitaasti. Onnistunut vaikuttaminen on koettu myös ”käyttäytymistaidoksi”. Kaikki nuoret tuntevat nuoria, joilla olisi mielipiteitä ja sanottavaa, mutta jotka eivät halua osallistua esimerkiksi nuorisovaltuustoon tai tulla esille mielipiteiden kanssa.

Nuorilla on näkemyksiä mielenterveyden haasteiden ratkaisuun

Yhdeksi tärkeäksi vaikuttamisen kohteeksi nuoret kokevat mielenterveysongelmat ja niihin liittyvien palveluiden mitoituksen riittämättömyyden omassa kotikunnassaan. Suuri osa nuorista voi hyvin, mutta osalla on haasteita liittyen päihteiden käyttöön sekä koulupoissaoloihin. Nuorten mielestä mielenterveysongelmien hoitaminen ajoissa ehkäisisi myös päihdeongelmia.

Nuorilla itsellään on ajatuksia siitä, miten nuorten hyvinvointia voitaisiin paikallisesti kehittää. Riihimäellä ja Lopella nuoria onkin kuultu ja kuullaan heitä itseään koskettavassa päätöksenteossa hyvinvointikysymyksiin liittyen esimerkiksi osana UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintamallia sekä malliin liittyvän haun puitteissa. Riihimäen nuorisovaltuustolta pyydettiin myös lausuntoa Riihimäen hyvinvointisuunnitelman 2023–2025 luonnoksesta.

Nuorten mielestä mielenterveyttä tulisi tukea kouluissa. Mielenterveys-palveluiden ammattilaisten tulisi olla läsnä nuorten arjessa ja esimerkiksi kuraattorin, terveydenhoitajan ja psykologin tulisi olla oppilaiden käytettävissä jokaisena koulupäivänä. Erityistä huomiota tulisi nuorten mielestä kiinnittää niihin nuoriin, joiden elämäntilanne on haastava. Heille pitäisi suunnata varhaisen puuttumisen toimintaa ja pitäisi varmistaa, että heidän näkemyksensä ja kokemuksensa tulee kuulluksi esimerkiksi erilaisten kyselyiden kautta. 

Policing the Policies -hanke

Policing the Policies -hankkeessa käsitellään nuorisopolitiikkaa koskevia kysymyksiä yhdessä nuorten, nuorisotoimen, nuorisojärjestöjen ja paikallishallinnon päättäjien kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää kuntatason nuorisopolitiikan yhdenmukaistamista EU:n tasolla ja tukea nuorten aktiivista osallistamista kansalliset rajat ylittävien kumppanuuksien ja verkostoitumisen avulla. Ennen kaikkea, hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osallistumista ja osallisuutta nuorisopolitiikassa, innostaa heitä mukaan toimintaan ja saada heidän äänensä kuuluville. 

Syksyllä 2022 hankkeessa toteutettiin kansallisia ja kansainvälisiä koulutuksia, joiden tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta nuorisopolitiikasta, innostaa heitä osallistuman nuorisopolitiikkaan ja osallista heitä kartoittamaan oman kuntansa tilannetta nuorten näkökulmasta. Lue lisää artikkelistamme Nuorten vaikuttamisvideot ottavat kantaa muun muassa mielenterveyteen ja hoito-alan työoloihin.

Nuorten Riihimäki ja Loppi – raportti toteutettiin osana hanketta keväällä 2023. Raportti koostettiin loppelaisten ja riihimäkeläisten nuorten fokusryhmähaastattelujen ja nk. desk research -tiedonhaun pohjalta. Raportin tavoitteena on antaa kuva nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnissa sekä tarjota uusia näkökulmia niihin teemoihin ja tapoihin, joihin nuoret itse haluaisivat vaikuttaa.

Alkuvuodesta 2024 julkaistiin kansainvälinen loppuraportti ja käsikirja hankkeesta.


EU-lippu, jonka bieressä teksti Euroopan unionin rahoittama

Policing the Policies -hankkeen rahoittaa Erasmus+. Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus
Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.