Hyppää sisältöön

Eduskuntavaalitavoitteet

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran eduskuntavaalitavoitteet 24.5.2022:

Jokaisella lapsella on oikeus kulttuuriperintöön tekijänä ja kokijana

Kulttuuriperintö tukee hyvää ja merkityksellistä elämää, yhteenkuuluvuutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä kokonaiskestävää tulevaisuutta. Kulttuuriperintö on ihmiskunnan yhteistä pääomaa, josta kaikilla on oikeus oppia ja inspiroitua.

Sosiaaliekonominen asema vaikuttaa sekä aikuisten että lasten taiteen ja kulttuurin harrastamiseen ja kuluttamiseen. Käsitys kulttuuriperinnöstä kytkeytyy edelleen laajan yleisön mielessä korkeakulttuuriin ja akateemiseen sivistykseen. Oman elämän, arjen, lähiympäristön ja lähellä olevan kulttuurin tunnistaminen kulttuuriperinnöksi ja sen arvostaminen on vielä vähäistä.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus osallistua ja tulla kuulluksi kulttuuriperinnön tunnistamisessa, määrittelyssä, siirtämisessä, välittämisessä sekä uuden kulttuuriperinnön luomisessa. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan lasten ja nuorten osallistumista ja kuulumisen tunnetta, aktiivista toimijuutta ja toiveikkuutta sekä vahvistetaan keskeisiä tulevaisuuden taitoja.
Kulttuuriperintökasvatus ja elämänmittainen oppiminen vahvistavat sivistystä, osaamista ja yhteiskunnan kyvykkyyttä hoitaa ja käyttää kulttuuriperintöä.

1. Kulttuuriperintökasvatuksen rahoitusta on lisättävä lasten kulttuuristen oikeuksien toteutumiseksi

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuribudjetti on alan välttämätön perusrahoitus. Pitkäjänteinen ja vakaa rahoituspohja on vaikuttavan toiminnan edellytys. Kulttuuribudjetti tulee nostaa prosenttiin.
  • Ennakoitava rahoitus on edellytys osallistumiselle eurooppalaisiin ja muihin kansainvälisiin hankkeisiin.
  • Valtionavustusjärjestelmää tulee kehittää vastaamaan muuttunutta maailmaa ja mahdollistaa entistä tehokkaammin poikkisektoraalinen työ ja toiminta. Tällainen aihepiiri on muun muassa kulttuuriperintökasvatus osana kestävä kehitystä ja sen mukaista kasvatusta.

2. Sitoudumme KULTA ry:n eduskuntavaalitavoitteeseen “Jokaisella lapsella on oikeus kulttuuriin tekijänä ja kokijoina asuinpaikkaan ja varallisuuteen katsomatta”.

Kulttuuriperintökasvatuksella tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä huolehtimalla heidän osallisuutensa toteutumisesta ja vahvistamalla heidän kulttuurista osaamistaan.  Kulttuuriperintökasvatus kehittää luovaa ja kriittistä ajattelua sekä edistää kädentaitoja, jotka ovat edellytyksiä kestävän yhteiskunnan ratkaisujen rakentamisessa ja ymmärtämisessä.

3. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus luoda omaa suhdettaan moninaiseen kulttuuriperintöön osana koulupäivää ja vapaa-aikaa

Jokaisella ja lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus harrastaa kulttuuriperintöä ja tutustua siihen omaehtoisesti vapaa-ajallaan. Historiakerhotoiminta osana Harrastamisen Suomen mallia mahdollistaa tämän ja sen vakiintumista kuntiin tulee tukea.

Opettajat ja kasvattajat ovat avainasemassa kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamisessa. Opettajien ja kasvattajien mahdollisuudet kartuttaa osaamistaan kulttuuriperintökasvatuksessa osana perus- tai täydennyskoulutusta ovat tällä hetkellä vähäiset. Kulttuurikasvatussuunnitelmia on tällä hetkellä noin kolmasosassa kuntia.

  • Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi olla kulttuurikasvatussuunnitelman piirissä. Kulttuuriperintöön liittyviä sisältöjä on vahvistettava osana kulttuurikasvatussuunnitelmia.
  • Kulttuuriperintökasvatuksen merkitystä opetussuunnitelman perusteissa, tutkintojen perusteissa ja varhaiskasvatussuunnitelmissa sekä muissa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistoimissa tulee vahvistaa.
  • Opettajille tulee taata riittävä osaaminen ja mahdollisuudet toteuttaa opetussuunnitelmia:
    • opetushenkilöstön sekä kasvattajien pedagogista osaamista kulttuuriperintökasvatuksessa tulee kehittää.
    • kulttuuriperintökasvatukseen liittyvien pedagogisten materiaalien, menetelmien ja työkalujen kehittämistä tulee tukea.

4. Kulttuuriperintökasvatuksen roolia kotoutumisen tukemisessa tulee vahvistaa

Monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymiseen vaikuttavat sotien, konfliktien, ilmastonmuutoksen ja rakennemuutoksen aiheuttama muuttoliike. Tukemalla yhdenvertaisesti yksilölle merkityksellisen ja elävän kulttuuriperinnön harjoittamista tuetaan ihmisten mahdollisuutta rakentaa identiteettiään sekä täysipainoista osallisuutta uudessa yhteisössä.

Suomalainen kulttuuri on monimuotoinen ja se muuntautuu jatkuvasti kulttuuristen vaikutusten ja virtausten seurauksena. Kukaan meistä ei ole ainoastaan kulttuurinsa edustaja, vaan meillä on useita identiteettejä. Kulttuuriperinnön potentiaalia ihmisiä yhdistävänä voimana tulee edelleen vahvistaa ja samalla torjua kulttuuriperinnön käyttämistä poissuljennan välineenä.

5. Laadukkaan ja ajantasaisen kulttuuriperintökasvatuksen alueelliseen saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan valtakunnallinen ohjelma:

Kulttuuriperintöä, teknologiaa ja luovuutta – ”Yhdessä oppimisen iloa ja moninaisuuden ylistystä”
Valtakunnallinen ohjelma toteuttaa Kulttuuriperintöstrategiaa.  


Kulta ry:n eduskuntavaaliohjelma
Seuran strategia vuosille 2022–2030.
Kulttuuriperintöbarometri 2021